Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Verpleegkundige Ellen–16 februari 2018 1 / 7

Algemene Voorwaarden Verpleegkundige Ellen
Tot stand gekomen op 16 februari 2018.
Algemene Voorwaarden Verpleegkundige Ellen, gevestigd aan Oudebaan 46, 6596 DG, te Milsbeek, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69543879.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Verpleegkundige Ellen: Verpleegkundige Ellen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69543879.
Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Verpleegkundige Ellen voor of ten
behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is
overeengekomen.

Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel
Consumenten als Bedrijven verstaan.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Verpleegkundige Ellen en de Opdrachtgever.

Artikel 1 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst gesloten tussen Verpleegkundige Ellen en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verpleegkundige Ellen, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Verpleegkundige Ellen en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Verpleegkundige Ellen zijn overeengekomen. Indien Verpleegkundige Ellen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verpleegkundige Ellen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Algemene Voorwaarden Verpleegkundige Ellen–16 februari 2018 2 / 7 Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de opdracht van Verpleegkundige Ellen.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Verpleegkundige Ellen en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen. Zowel Verpleegkundige Ellen als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Artikel 3 Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Verpleegkundige Ellen de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Verpleegkundige Ellen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst
Verpleegkundige Ellen zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren, met in achtneming van de wettelijke vereisten zoals beschreven in de Wet BIG en WKKGZ.
Verpleegkundige Ellen heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van
artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Verpleegkundige Ellen heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de Overeenkomst, aan Verpleegkundige Ellen.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Verpleegkundige Ellen het recht
de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor
rekening van de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever zorgt voor een veilige werkomgeving voor Verpleegkundige om haar werk naar behoren te kunnen
uitvoeren.
Verpleegkundige Ellen heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te weigeren, indien bijvoorbeeld een benodigd
hulpmiddel ontbreekt of een uitvoeringsverzoek van de huisarts.
Artikel 5 Inspanningsverbintenis
De overeenkomst tussen Verpleegkundige Ellen en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een
resultaatsverplichting. Verpleegkundige Ellen garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden
aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.
De Opdrachtgever zal alle gegevens die de Verpleegkundige Ellen nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende
opdracht, tijdig ter beschikking stellen. Hierin wordt mede verstaan de ter beschikkingstelling van het cliëntendossier van de
Opdrachtgever.
Algemene Voorwaarden Verpleegkundige Ellen–16 februari 2018 3 / 7
De Opdrachtgever geeft Verpleegkundige Ellen de gelegenheid om haar bevindingen te rapporteren indien dit noodzakelijk
is voor de te verlenen zorg en dit met de Opdrachtgever is overeengekomen.
Artikel 6 Honorarium
Op basis van de bedrijfsactiviteiten van Verpleegkundige Ellen zullen er geen BTW-kosten in rekening worden gebracht.
De prijzen zijn inclusief reis-, verblijf- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de
hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Verpleegkundige Ellen.
Artikel 7 Wijziging honorarium
Indien Verpleegkundige Ellen bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is
Verpleegkundige Ellen gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief
oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien Verpleegkundige Ellen het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst,
kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
– de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Verpleegkundige Ellen rustende verplichting ingevolge de
wet;
– de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die
bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
– Verpleegkundige Ellen alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit
te voeren;
– bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
Verpleegkundige Ellen zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in
kennis stellen. Verpleegkundige Ellen zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.
Artikel 8 Uitvoeringstermijnen
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Verpleegkundige Ellen opgegeven termijn. De uitvoering zal
plaatsvinden op de locatie van de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat een
eventuele adreswijziging tijdig wordt doorgegeven aan Verpleegkundige Ellen.
Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn
slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Verpleegkundige Ellen schriftelijk in gebreke te
stellen, waarbij Verpleegkundige Ellen alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de
Overeenkomst.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat
Verpleegkundige Ellen zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Verpleegkundige Ellen binnen deze
termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
Algemene Voorwaarden Verpleegkundige Ellen–16 februari 2018 4 / 7
Artikel 9 Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Verpleegkundige Ellen aangewezen bankrekening op het
tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of
overboeking.
Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Verpleegkundige Ellen aan te geven
wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in
mindering te brengen.
Verpleegkundige Ellen is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te
factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.
Verpleegkundige Ellen en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid
met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de
termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in
verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd
van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Verpleegkundige Ellen en de
verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Verpleegkundige Ellen onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 10 Incassokosten
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Verpleegkundige Ellen, voor zover de Opdrachtgever handelt
in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een
minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Verpleegkundige Ellen, voor zover de Opdrachtgever handelt
in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Verpleegkundige Ellen pas recht op een
vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Verpleegkundige Ellen de Opdrachtgever na het intreden van
het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.
Algemene Voorwaarden Verpleegkundige Ellen–16 februari 2018 5 / 7
Artikel 11 Opschorting en ontbinding
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft
Verpleegkundige Ellen het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Verpleegkundige Ellen
bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Voorts is Verpleegkundige Ellen bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst Verpleegkundige Ellen omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond
geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
– de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
– de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing
van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de
vorderingen van Verpleegkundige Ellen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 12 Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Verpleegkundige Ellen of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet
te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst
voortvloeien.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of
andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen
of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke
omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de
Overeenkomst door Verpleegkundige Ellen in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
Artikel 13 Klachtenregeling
Indien de Opdrachtgever een klacht heeft omtrent De Dienst kan de Opdrachtgever per e-mail aan Verpleegkundige Ellen
een klacht indienen. In beginsel zullen partijen in persoonlijk overleg tot een oplossing komen.
Verpleegkundige Ellen behandelt alle klachten vertrouwelijk. Verpleegkundige Ellen zal er naar streven de klacht binnen 14
werkdagen af te handelen.
Indien na overleg geen passende oplossing gevonden kan worden, of ondersteuning gewenst is, kan de Opdrachtgever
contact opnemen met SoloPartners via telefoonnummer 085-2010140 of per mail klacht@solopartners.nl. SoloPartners zal
een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
Verpleegkundige Ellen is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van
Verpleegkundige Ellen.Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
– materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
– redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de
directe) schade;
– redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter
voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een
beperking van de directe schade;
Algemene Voorwaarden Verpleegkundige Ellen–16 februari 2018 6 / 7
– redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte,
zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
Verpleegkundige Ellen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.
Verpleegkundige Ellen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Verpleegkundige Ellen is
uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Verpleegkundige Ellen kenbaar behoorde te zijn.
Verpleegkundige Ellen is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
Indien Verpleegkundige Ellen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Verpleegkundige Ellen beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het
bedrag waarop de door Verpleegkundige Ellen aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico
dat Verpleegkundige Ellen overeenkomstig de verzekering draagt.
De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Verpleegkundige Ellen aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig
mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Verpleegkundige Ellen te melden, een en
ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Verpleegkundige Ellen vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is
geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
Artikel 15 Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Verpleegkundige Ellen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
Indien Verpleegkundige Ellen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden
Verpleegkundige Ellen zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verpleegkundige Ellen
en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 16 Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Verpleegkundige Ellen en de door Verpleegkundige Ellen (eventueel) ingeschakelde derden
geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
Artikel 17 Intellectuele eigendom
Verpleegkundige Ellen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele wet- en regelgeving.
Verpleegkundige Ellen behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 18 Geheimhouding
Zowel Verpleegkundige Ellen als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de
Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of
zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle
gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is
genomen.
Algemene Voorwaarden Verpleegkundige Ellen–16 februari 2018 7 / 7
Artikel 19 Privacy
De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Verpleegkundige Ellen verstrekt, zal Verpleegkundige Ellen
zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Verpleegkundige Ellen mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de
uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is Verpleegkundige Ellen niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te
verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Verpleegkundige Ellen behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken
voor (statistisch) onderzoek en database.
Artikel 20 Wijziging algemene voorwaarden
Verpleegkundige Ellen heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
Verpleegkundige Ellen zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de
wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de
overeenkomst te ontbinden.
Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verpleegkundige Ellen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit
geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn
woonplaats in het buitenland heeft.
Artikel 22 Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 69543879.